REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO
www.ulmax.com.pl

§ 1. Definicje

1. Sprzedawca – P.H.U.ULMAX z siedzibą w Warszawie.

2. Kupujący – Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa Towary od Sprzedawcy.

3. Towar, Towary – wszelkie rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy, będące przedmiotem Umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym.

4. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży.

5. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym wyłącznie w oparciu o postanowienia OWS.

6. Formularz Zwrotu – formularz dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w siedzibie Sprzedawcy stanowiący podstawę dla wyrażenia zgody na zwrot Towaru, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszych OWS.

7. Zgłoszenie Reklamacyjne – druk przeznaczony do zgłaszania roszczeń z udzielonej na Towary gwarancji, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszych OWS.

8. Dzień – rozumie się przez to każdy dzień tygodnia od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Strony – Kupujący oraz Sprzedawca.

10. Strona Internetowa Sprzedawcy – strona internetowa pod adresem www.ulmax.com.pl.

11. Producent – podmiot wytwarzający Towar,

12. Gwarancja – oświadczenie gwarancyjne, w którym podmiot trzeci określa swoje obowiązki jako Gwaranta oraz uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

13. Gwarant – podmiot udzielający Gwarancji na Towar.


§ 2. Ogólne zasady

1. Niniejsze OWS stanowią podstawę zawierania przez Kupującego ze Sprzedawcą Umów, a ponadto do innych umów zawieranych przez Sprzedawcę, jeżeli ich postanowienia tak stanowią i w zakresie w nich wskazanych.

2. Złożenie przez Klienta zamówienia na Towary w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności w formie zamówienia pisemnego, mailowego, telefonicznego lub za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS.

3. Zaakceptowanie niniejszych OWS oraz złożenie zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia Umowy.

4. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 przez Sprzedawcę oraz potwierdzenia przez Strony wszystkich postanowień i warunków koniecznych dla prawidłowej realizacji umowy, w tym w szczególności miejsca i terminu odbioru Towaru oraz formy płatności.

5. Sprzedawcę nie obowiązują warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z niniejszymi OWS, nawet jeśli Sprzedawca nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Kupującego lub niezależne od Stron.

7. W przypadku, gdy przepisy bezwzględnie obowiązujące wykluczają stosowanie przepisów OWS w stosunku do określonej grupy Kupujących lub określonej grupy Towarów – zastosowanie mają przepisy bezwzględnie obowiązujące.

8. Przeniesienie praw i obowiązków Kupującego wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, pod rygorem bezskuteczności wobec Sprzedawcy.


§ 3. Zasady płatności

1. Zapłata za Towar będący przedmiotem Umowy następuje na zasadach określonych poniżej w punktach: 2-6.

2. Sprzedawca umożliwia dokonywanie rozliczeń z tytułu zakupu Towarów w jednej z następujących form:

a. Płatność za pobraniem – zapłata za Towar w całości ustalonej ceny następuje w chwili dostarczenia Towaru do miejsca jego wydania zgodnie z przepisami § 4.

b. Płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy – zapłata za Towar w całości ustalonej ceny następuje w chwili wydania Towaru w siedzibie Sprzedającego.

c. Przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego – Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 100% ceny Towaru i w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedawcy.

d. Zaliczka na poczet zamawianego Towaru – Kupujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości, terminie i formie wskazanej przez Sprzedawcę. Pozostała do zapłaty kwota jest płacona przez Kupującego w chwili wydania Towaru

3. Wszelkie płatności z tytułu ceny Towaru dokonywane mogą być wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą formy sposobu i terminu płatności.

4. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku opóźnień w płatnościach Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za okres opóźnienia i obciążyć Kupującego kosztami windykacji.

5. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany adres Kupującego. W przypadku niewskazania adresu, faktura VAT wysyłana jest na adres wskazany jako adres dostarczenia Towaru.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, lub dzień dokonania transakcji w siedzibie Sprzedawcy, lub dzień dokonania wpłaty przewoźnikowi, który dostarcza zamówiony Towar.


§ 4. Wydanie i odbiór Towarów

1. Wydanie Towaru następuje w siedzibie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. W przypadku ustalenia przez Strony innego miejsca wydania Towaru niż określony w pkt.1, wszelkie koszty dostarczenia Towaru do wskazanego miejsca obciążają Kupującego.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek wskazania przez Kupującego nieprawidłowego adresu dostarczenia Towaru lub jego odebrania przez osoby nieuprawione.

4. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę w chwili zawierania umowy o danych osób odbierających Towar w jego imieniu. Osoby wskazane przez Kupującego zobowiązane są do przedstawienia pisemnego upoważnienia do odbioru Towarów.

5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru w wyznaczonym terminie. W przypadku opóźnienia/zwłoki w odbiorze Towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego zryczałtowaną opłatą za jego przechowanie, w wysokości 1 % ceny nieodebranego Towaru na każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

6. Koszty przechowania Towaru obciążają Kupującego. Ryzyko pogorszenia stanu Towaru, jego przypadkowego zniszczenia i niezawinionej utraty obciąża Kupującego z upływem wyznaczonego terminu do jego odbioru.

7. W przypadku ustalenia innego miejsca wydania Towaru, niż określony w pkt.1 Kupujący w chwili wydania/odbioru Towaru zobowiązany jest w obecności przewoźnika przeprowadzić kontrolę Towaru pod względem ilościowym i jakościowym w sposób odpowiedni do wielkości i rodzaju Towarów oraz sposobu ich opakowania, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy z tego tytułu.

8. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie dostarczania Towaru, Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Ponadto Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić, w formie pozwalającej na utrwalenie informacji Sprzedającego o zaistnieniu powyższej okoliczności pod rygorem utraty roszczeń z powyższego tytułu.


§ 5. Gwarancja sprzedaży

1. Towary objęte są gwarancją pod warunkiem montażu w ASO – Autoryzowanej Stacji Obsługi.

2. Szczegółowy tryb wykonywania przez Kupującego uprawnień wynikających z Gwarancji ustala Producent Towaru.

3. Towary objęte są rocznym okresem gwarancji liczonym od daty wystawienia faktury na wypadek wystąpienia wad produkcyjnych.

4. Odpowiedzialność ogranicza się do bezpłatnej wymiany części, pod warunkiem, że części te nie zostały zmodyfikowane lub nie były wykorzystywane w niewłaściwy dla nich sposób i z innym przeznaczeniem.

5. W przypadku niedostępności tych samych części podlegających wymianie gwarancyjnej, Gwarancję ogranicza się do zwrotu ceny zapłaconej za części przez Kupującego.

6. Sprzedawca pośredniczy pomiędzy Kupującym, a Gwarantem w procesie reklamacji gwarancyjnej w zakresie przyjęcia Towaru, co do którego Kupujący wykonuje swoje uprawnienia z tytułu Gwarancji, oraz odesłania Towaru na adres Producenta wskazany w treści Gwarancji.

7. W razie braku odmiennych postanowień, zgłoszenie z tytułu reklamacji jest przyjmowane na podstawie pisemnego Zgłoszenia Reklamacyjnego, dokonanego w ciągu 2 dni od wykrycia wady.

8. Zgłoszenie Reklamacyjne musi być wypełnione w sposób kompletny. W przypadku niewypełnienia Zgłoszenia Reklamacyjnego w sposób, o którym mowa w zdaniu 1, Sprzedawca wzywa Kupującego do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia Zgłoszenia Reklamacynego bez dalszego biegu.

9. W przypadku Towaru objętego Gwarancją, odnośnie którego Kupujący stwierdził podstawę do skorzystania z uprawnień z tytułu Reklamacji, Kupujący jest zobowiązany dołączyć do Zgłoszenia Reklamacyjnego:

a. Towar objęty Gwarancją, co do którego Kupujący stwierdził podstawę do skorzystania z uprawnień z tytułu Gwarancji,

b. Kopię dowodu zakupu Towaru o którym mowa w lit. a,

c. Oświadczenie Autoryzowanego Serwisu Obsługi w przedmiocie stwierdzonej wady.

10 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a sposób i tryb rozpoznania przez Gwaranta roszczeń Kupującego wynikających z udzielonej Gwarancji.

a czas trwania procedury reklamacyjnej oraz wzajemne prawa i obowiązki Kupującego i Producenta wynikające z Gwarancji.


§ 6. Zwrot Towaru

1. Sprzedawca upoważnia Kupującego do zwrotu Towaru wyłącznie na zasadach i warunkach wskazanych w niniejszych OWS.

2. Zwrotowi nie podlegają:

a. Części silnikowe, podzespoły silnikowe i silniki kompletne,

b. Części mostów napędowych, podzespoły i mosty napędowe kompletne,

c. Części skrzyń biegów, podzespoły skrzyń biegów i skrzynie biegów kompletne,

d. Części elektryczne i elektroniczne.

3 Kupujący w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wydania towaru, zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o chęci skorzystania z uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu pierwszym powoduje wygaśnięcie uprawnień Kupującego z tytułu zwrotu towaru.

4 Wykonanie przez Kupującego uprawnienia z tytułu zwrotu towaru może nastąpić po spełnieniu poniższych przesłanek:

a. Wyrażenie przez Sprzedawcę zgody na przyjęcie towaru do zwrotu.

b. Rzeczywisty zwrot towaru.

c. Brak śladów użytkowania, używania towaru, kompletność towaru oraz dołączonych do niego dokumentów i części składowych oraz zapakowanie w oryginalnym opakowaniu.

5. Celem uzyskania zgody, o której mowa w pkt. 4.a, Kupujący zgłasza wniosek o przyjęcie Towaru do zwrotu w formie wypełnionego Formularza Zwrotu oraz wyraża zgodę na zapłatę kwoty odstępnego w wysokości 20 % ceny Towaru, nie mniej jednak niż 5 złotych, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej. W przypadku określenia innej niż wskazane w niniejszych OWS wysokości odstępnego informację o tym Sprzedawca niezwłocznie przekazuje Kupującemu.

6. Formularz Zwrotu winien być wypełniony w sposób czytelny i kompletny. W przypadku wypełnienia Formularza Zwrotu w sposób nieprawidłowy, Sprzedawca wzywa Kupującego do poprawienia Formularza Zwrotu w terminie nie dłuższym niż 2 dni.

7. Niezachowanie formy, o której mowa w pkt. 3 lub nie wypełnienie Formularza Zwrotu w sposób wskazany w pkt. 4 powoduje pozostawienie wniosku Kupującego bez rozpoznania.

8. Sprzedawca rozpoznaje wniosek niezwłocznie, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego Formularza Zwrotu.

9. Wykonania przez Kupującego uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej i niebudzącej wątpliwości zgody Sprzedawcy na zwrot wyrażonej w formie pisemnej na Formularzu Zwrotu lub innej formie pozwalającej na utrwalenie treści tej zgody.

10. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 9 upoważnia Kupującego do dostarczenia Towaru do Sprzedającego.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedawcy.

12. Zwrot dokonany w sposób wskazany w pkt. 1-11 stanowi podstawę do dochodzenia przez Kupującego zwrotu zapłaconej ceny. Zwrot zapłaconej ceny następuje wyłącznie na zasadach określonych w pkt. 13-14.

13. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny po dokonaniu potrącenia, o którym mowa w pkt. 4, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dostarczenia Towaru do Sprzedawcy i otrzymaniu prawidłowo wypełnionej, czytelnie podpisanej i podstęplowanej pieczątką firmową Kupującego korekty faktury VAT wystawionej w związku z realizacją zawartej Umowy.

14. Zwrot zapłaconej ceny następuje na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w Formularzu Zwrotu niezależnie od formy płatności przyjętej w chwili zawierania Umowy.


§ 7. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego Towaru. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów korzyści.

3. W żadnych okolicznościach, nie uznaje się odpowiedzialności za konsekwencje powstałe w wyniku dodatkowych kosztów Kupujacego wynikających z dostarczonych produktów i usług takich jak :

a. koszty montażu i / lub demontażu,

b. koszty procesu sortowania i weryfikacji,

c. koszty poniesione na zakup części uzupełniających i dodatkowych materiałów eksploatacyjnych,

d. koszty przestojów,

e. koszty holowania itp.

4. Użytkowanie i konserwowanie Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, wymogami eksploatacyjnymi, wskazówkami Producenta lub wiedzą techniczną zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa i niniejszych OWS.

5. Brak pełnej zapłaty za zakupiony Towar powoduje utratę uprawnień Kupującego w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, stronach internetowych oraz innych materiałach reklamowych otrzymanych lub uzyskanych przez Kupującego. Powyższe materiały mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, w szczególności nie stanowią zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


§ 8. Przepisy końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS w szczególności poprzez wprowadzenie dodatkowych warunków sprzedaży dla poszczególnych Towarów wynikających z wymagań narzuconych przez Producentów tych Towarów.

2. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWS lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zabrania Kupującemu dostarczania w jakiejkolwiek formie treści o charakterze bezprawnym.

4. W sprawach nie uregulowanych w OWS zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

5. Integralną cześć niniejszych OWS stanowią Załączniki 1 i 2.

6. Wszelkie czynności ze strony Sprzedawcy wynikające z niniejszych OWS związane z zawieraniem i realizacją Umowy dokonywane są każdego dnia w godzinach pracy Sprzedawcy tj. od poniedziałku do piatku, w godzinach od 8 do 17.